فهرست کارگاه های انجمن گفتارنشانه دار فارسی

مرکز فرانک و انجمن گفتارنشانه دار فارسی مرتبا از ال 1388تاکنون به برگزاری کارگاه های تخصصی گفتارنشانه دار برای متخصصین می پردازد:tarhe koli

دکتر گیتا موللی، اولین کارگاه مقدماتی گفتار نشانه دار فارسی،زمستان 1388: آموزش مداوم کارشناسان شنوایی شناسی ،سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی شهر تهران،تهران

دکتر گیتا موللی،  دومین کارگاه (مقدماتی) گفتار نشانه دار فارسی،پاییز 1390 :سمینار کودک کم شنوا(4-3 آبان)،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی،تهران.

دکتر گیتا موللی،  سومین  کارگاه( پیشرفته) گفتار نشانه دار فارسی،پاییز 1390:سمینار کودک کم شنوا(4-3آبان)،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی،تهران.

دکتر گیتا موللی، چهارمین کارگاه یکروزه گفتار نشانه ای ،23 آذر 1390، سازمان آموزش و پرورش استثنایی و مرکز تخقیقات توانبخشی اعصاب اطفال ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی،تهران.

دکتر گیتا موللی، پنجمین کارگاه یکروزه گفتار نشانه ای ،27 آذر 1390، سازمان آموزش و پرورش استثنایی و مرکز تخقیقات توانبخشی اعصاب اطفال ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی،تهران.

دکتر گیتا موللی، ششمین کارگاه یکروزه گفتار نشانه ای ،6 دی 1390، مرکز تخقیقات توانبخشی اعصاب اطفال ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی،تهران.

دکتر گیتا موللی،  هفتمین کارگاه گفتارنشانه ای برای شنوایی شناسان سازمان آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران، 9بهمن 1390،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی،تهران.

دکتر گیتا موللی، هشتمین کارگاه ( مقدماتی وپیشرفته) گفتارنشانه ای برای کارشناسان شنوایی شناسی و گفتاردرمانی  ومعلمان کودکان ناشنوا ،20-21 بهمن 1390،سازمان آموزش و پرورش استثنایی استان گلستان،گرگان.

-نهمین کارگاه ( مقدماتی وپیشرفته) گفتارنشانه ای برای کارشناسان شنوایی شناسی و گفتاردرمانی  ومعلمان کودکان ناشنوا ،5-3 اسفند 1390،سازمان آموزش و پرورش استثنایی استان آذربایجان شرقی،تبریز.

دکتر گیتا موللی، دهمین کارگاه گفتارنشانه ای برای گفتاردرمانگران سازمان آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران،7 اسفند 1390،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی،تهران.

دکتر گیتا موللی، یازدهمین کارگاه گفتار نشانه ای ،10-9 اردیبهشت 1391 ، مربیان ناشنوایان سازمان آموزش و پرورش استثنایی،مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی،تهران

دکتر گیتا موللی، دوازدهمین کارگاه یکروزه گفتار نشانه ای ،9خرداد1391 ، مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی،تهران

دکتر گیتا موللی، سیزدهمین کارگاه یکروزه گفتار نشانه ای ،6-5 تیر1391 ، مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی،تهران.

دکتر گیتا موللی، اولین کارگاه یکروزه برنامه فرانک ،7تیر1391 ، مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی،تهران.

دکتر گیتا موللی، دومین کارگاه یکروزه برنامه فرانک ،4 آبان1391 ، مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی،تهران.

دکتر گیتا موللی، سومین کارگاه یکروزه برنامه فرانک ،3 دی 1391 ، دوره کشوری ضمن خدمت سازمان آموزش و پرورش استثنایی،تهران.

دکتر گیتا موللی، چهاردهمین کارگاه یکروزه گفتار نشانه ای ،8 بهمن 1391 ، مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی،تهران.

دکتر گیتا موللی، چهارمین کارگاه یکروزه برنامه فرانک ،9 بهمن1391 ، مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی،تهران.

دکتر گیتا موللی، پانزدهمین کارگاه یکروزه گفتار نشانه ای ،17 بهمن 1391 ، دانشکده توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران،تهران.

دکتر گیتا موللی، پنجمین کارگاه یکروزه برنامه فرانک ،18 بهمن1391 ، دانشکده توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران،تهران.

دکتر گیتا موللی، شانزدهمین کارگاه گفتار نشانه ای ،30 بهمن 1391 ، دوره کشوری ضمن خدمت کارشناسان مسئول ناشنوایان استانها  ،سازمان آموزش و پرورش استثنایی،تهران.

دکتر گیتا موللی، ششمین کارگاه  برنامه فرانک ،30 بهمن1391 ، دوره کشوری ضمن خدمت کارشناسان  مسئول ناشنوایان  استانها ،سازمان آموزش و پرورش استثنایی،تهران.

دکتر گیتا موللی، هفدهمین کارگاه یکروزه گفتار نشانه ای ،8 اسفند 1391 ، مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی،تهران.

دکتر گیتا موللی، هفتمین کارگاه یکروزه برنامه فرانک ،9 اسفند1391 ، مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی،تهران.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × 2 =