توانبخشی آنلاین

توانبخشی از راه دور (آنلاین)مرکزفرانک

“ویژه خانواده های مناطق دور و بدون دسترسی به مراکز توانبخشی”
ثبت نام میکند:

88505615 مرکزفرانک

و

تلگرام خانم یاری بخت مدیر آموزش های آنلاین
@maryam12345678901234