مقالات غیر پژوهشی

مقالات غیر پژوهشی   دکترگیتا موللی:

CAPD

IEP

بلوغ و نوجوانی در دختران نابینا

کودکان با سندرم داون وسمعک

گفتارنشانه ای روش نوین آموزش ناشنوایان
– موللی گیتا ،برنامه والد-کودک فرانک: نسخه ایرانی برنامه مامان غازه برای کودکان کم شنوا.. فصلنامه تعلیم و تربیت استثنائی. سال چهاردهم- 1393- شماره 3- پیاپی 125، ص46-41.

– موللی گیتا ،کودکان کم شنوا: مراکز و خدمات در استرالیا.. فصلنامه تعلیم و تربیت استثنائی. سال چهاردهم- 1393- شماره 1- پیاپی 123.

مولّلی  گیتا ،(1392)توانش های شناخت،نظریه ذهن وحافظه دیداری در کودکان کم شنوا ،مجله تعلیم و تربیت استثنایی،شماره 115،ص51.

مولّلی  گیتا ،(1390)تاثیر آموزش های فراشناختی در خواندن کودکان با مشکل شنوایی،مجله تعلیم و تربیت استثنایی،شماره 108،ص38.

مولّلی  گیتا ،(1389)سخن سردبیرمهمان،مجله تعلیم و تربیت استثنایی،شماره 104،ص3.

مولّلی  گیتا ،(1389)گفتارنشانه ای(راهنمای کارشناسان)،مجله تعلیم و تربیت استثنایی،شماره 104،ص73.

مولّلی  گیتا ،بهرام ملکوتی(1389)استفاده از سمعک و دیگر تجهیزات کمک شنوایی در کودکان با نشانگان داون “راهنمای خانواده ها”،مجله تعلیم و تربیت استثنایی،شماره 101،ص71.

مولّلی  گیتا ، درمیان گذاشتن خبرهای ناگوار با والدین، مجله علمی جراحان گوش، گلو، بینی و سر و گردن (آوای دوست)، 1388.

مولّلی  گیتا (1388)، گفتار نشانهاي: روش آموزش ناشنوايان، مجله تعليم و تربيت استثنایی، ‌ص 23.

مولّلی  گیتا (1387)، كودك ناشنوا چه انتظارهايي از والدين خود دارد؟ مجله تعليم و تربيت استثنایی، ص 34.

مولّلی  گیتا (1387)، سلامت روان در مادران كودكان ناشنوا، مجله تعليم و تربيت استثنایی، ص 27.

مولّلی  گیتا ، مریم مللی، بهبود مهارتهای برقراری ارتباط، گفتار و بازی با نوزادان ناشنوا: راهنمای مادران، مجله تعليم و تربيت استثنایی، 1387.

مولّلی  گیتا ، “آيا كمشنوايي ميتواند معلوليتي براي يادگيري باشد؟ “فصلنامه علمي شنواييشناسي، شماره 13 و 14 پائيز و زمستان 1378.

مولّلی  گیتا ، برقراری ارتباط در کودکان سندرم داون، مجله احیا.

مولّلی  گیتا ، استراتژی پیشگیری از ناشنوایی، مجله احیا.

مولّلی  گیتا ، راهکارهای موثر جهت مقابله با احساسات ناراحتکننده برای والدین کودکان استثنایی، مجله تعليم و تربيت استثنایی.

مولّلی  گیتا ، رهنمودهای مهم برای آموزش خانوادههای کودکان کمشنوا: ویژه برنامهریزان و مدرسان، مجله تعليم و تربيت استثنایی.

مولّلی  گیتا ، کمشنوایی و مراقبتهای سالمندی در سرای سالمندان، مجله سالمند.

مولّلی  گیتا (1386)، فرزندان خود را مستقل بارآوريم: چند توصيه به والدين كودكان كمشنوا، مجله تعليم و تربيت استثنایی، ص50.

مولّلی  گیتا (1386)، بلوغ نوجواني و مسايل مربوطه در دختران نابينا، مجله تعليم و تربيت استثنایی، ص 28.

مولّلی  گیتا (1386)، تلفيق كودكان عادي و استثنايي،‌ مجله تعليم و تربيت استثنایی، ص 15.

مولّلی  گیتا (1386)، راهكارهاي موثر جهت مقابله با احساسهاي ناراحتكننده براي والدين كودكان استثنايي، ‌شماره 67، ص 90.

مولّلی  گیتا (1385)، سخني با والدين كودكان استثنايي، مجله تعليم و تربيت استثنایی، ص 3.

مولّلی  گیتا (1385)، برنامه آموزش فردي شده و گروه تخصصي در آموزش و پرورش استثنايي، ص 17.

مولّلی  گیتا ، “جايگاه مشاوره در شنواييشناسي”، فصلنامه علمي شنواييشناسي،1384.

مولّلی  گیتا ، “مشاوره با ناشنوايان”، مجله نوانديش.1384.

– دكتر محمد تقي جغتايي، مولّلی  گیتا ، “مروري بر مباني عصب زيست شناختي تئوري ذهن” فصلنامه علوم اعصاب، 1384.

مولّلی  گیتا ، زهرا جعفري، “جوايز نوبل در علوم اعصاب (2)”، فصلنامه تازههاي علوم اعصاب، سال دوم، شماره 8 و 9، زمستان 1383، بهار 1384.

مولّلی  گیتا ، “چگونه والدين بهتري براي كودكان ناشنواي خود باشيم (قسمت دوم)”، مجله احياء.

– دكتر رضا نيلي پور، مولّلی  گیتا ، “زبان اشاره: دريچهاي به مغز انسان” مجله تازههاي علوم اعصاب، سال دوم، شماره 8 و 9 زمستان 1383 و بهار 1384.

مولّلی  گیتا ، “برنامه همگاني غربالگري شنوايي نوزادان “مجله تعليم و تربيت استثنايي، شماره 34، مهر 1384.

– زهرا جعفري، مولّلی  گیتا (84-1383) جوايز نوبل در علوم اعصاب، مجله علوم اعصاب، ص 545.

مولّلی  گیتا (1383)، معلوليت ناشنوايي – نابينايي، مجله تعليم و تربيت استثنایی، ص 10.

مولّلی  گیتا ، “معلوليت ناشنوايي – نابينايي”، مجله تعليم و تربيت استثنايي، شماره 39-38، بهمن و اسفند 1383.

مولّلی  گیتا “تلفيق كودكان استثنايي، جزء ذاتي كلاسهاي مونته سوري”، مجله تعليم و تربيت استثنايي، شماره 37، دي 1383.

مولّلی  گیتا “اگر كودك شما ناشنوا است”، مجله رشد معلم، 1383.

مولّلی  گیتا ، “راهنماي اختصاري لبخواني به روش Watch، مجله احياء، شمارههای 7 و 8 و 9، تابستان، پائيز و زمستان 1383.

مولّلی  گیتا ، “چگونه والدين بهتري براي كودكان ناشنواي خود باشيم”، مجله احياء، شمارههاي 7 و 8 و 9 تابستان، پائيز و زمستان 1383.

مولّلی  گیتا ، اعظم استرآبادي، نسرين خان محمدي، “بريل، اختراعي كه زندگي افراد نابينا را دگرگون كرد” مجله احياء، شمارههاي 7 و 8 و 9، تابستان، پائيز و زمستان 1383.

مولّلی  گیتا ، “مشاوران خطرآفرين ناشنوايان”، مجله نوانديش، سال اول، پيش شماره دوم، پائيز 1383.

مولّلی  گیتا ، زهرا جعفري “جوايز نوبل در علوم اعصاب” فصلنامه تازههاي علوم اعصاب، سال دوم، شماره هفتم، پائيز 1383.

مولّلی  گیتا ، “راهكارهاي آموزشي، توانبخشي در اختلال پردازش شنوايي مركزي “خبرنامه شنوايي، سال سوم، شماره 2، تابستان 1383.

– دكتر يونس لطفي، مولّلی  گیتا ، “اسباب بازيهاي خطرآفرين”، مجله به كودكان بياموزيم (مقالات ويژه مربيان)، شماره 30، بهار 1383.

مولّلی  گیتا ، “سرگذشت جنبش مونته سوري”، مجله تعليم و تربيت استثنايي، شماره 36-35، آبان و آذر 1383.

– دكتر يونس لطفي، مولّلی  گیتا ، “عفونتهاي گوش مياني: بحث پيرامون برخي موارد “مجله به كودكان بياموزيم، شماره 32، پائيز 1383.

مولّلی  گیتا ، “پيرگوشي” خبرنامه مركزتحقيقات مسائل اجتماعي رواني سالمندان، سال دوم، شماره پنجم، تابستان 1383.

مولّلی  گیتا ، “ضرورت و اهميت تشخيص و مداخله زودرس كمشنوايي در كودكان، وضعيت كنوني آن درجهان “مجله شكست سكوت، شماره 9، بهار 1383.

مولّلی  گیتا ، “اختلال پردازش شنيداري مركزي” مجله تعليم و تربيت استثنايي، شماره 28 و 29، فروردين و ارديبهشت 1383.

مولّلی  گیتا ، دكتر عبدالله موسوي، “نوروسايكولوژي لبخواني (گفتارخواني)” فصلنامه علوم اعصاب، سال دوم، شماره 6، تابستان 1383.

مولّلی  گیتا ، (1383) سرگذشت جنبش مونته سوري، مجله تعليم و تربيت استثنایی، ص 34.

– مولّلی  گیتا  (1383) برنامه همگاني غربالگري شنوايي نوزادان، مجله تعليم و تربيت استثنایی، ص 9.

مولّلی  گیتا ، دكتر يونس لطفي، “حقايقي در مورد تشخيص زودهنگام كمشنوايي نوزادان”، مجله به كودكان بياموزيم (مقالات ويژه مربيان) شماره 29، زمستان 1382.

مولّلی  گیتا ، “چرا ارتباط با ناشنوايان جوان و بزرگسال براي والدين كودكان ناشنوا مهم است”، خبرنامه شنوايي، سال سوم، شماره 1، زمستان 1382.

مولّلی  گیتا ، “زبان اشاره و كاشت حلزون: هر دو يا هيچكدام”، خبرنامه شنوايي، زمستان 1382.

– دكتر يونس لطفي، مولّلی  گیتا ، “پردازش زبان اشاره در مغز انسان” فصلنامه آموزشي شكست سكوت، شماره 1، بهار 1381.

مولّلی  گیتا ، “شنيدن از طريق لمس” خبرنامه شنوايي، سال اول، شماره 3، بهار 1381.

مولّلی  گیتا ، “نابينايي – ناشنوايي چيست؟” فصلنامه آموزشي شكست سكوت، شماره 2و3، تابستان و پائيز 1381.

مولّلی  گیتا ،”پردازش زبان اشاره در مغز” خبرنامه شنوايي، سال اول، شماره دوم، زمستان 1380.

مولّلی  گیتا ، “غربالگري شنوايي نوزادان”، خبرنامه شنوايي، سال اول، شماره اول، پائيز 1380.

مولّلی  گیتا ، “كاهش شنوايي حسي عصبي كودكان پس از عمل پيوند كبد”، فصلنامه علمي شنواييشناسي، شماره 15 و 16، بهار و تابستان 1380.

مولّلی  گیتا ، “دستگاه دهليزي و پردازش زباني شنيداري” فصلنامه شنواييشناسي، شماره 15 و 16، بهار و تابستان 1380.

مولّلی  گیتا ، “سمعكهاي ديجيتالي” فصلنامه شنواييشناسي، شماره 17، پائيز 1380.

– سلسله مقالات “معلوليت ناشنوايي – نابينايي” خبرنامه شنوايي، شماره 1 الي 12، 85-1380.

 

10-مقالات چاپ شده در جرايد عمومي:

– سر و صداي بلند و بهداشت رواني، 14/5/1381، روزنامه كيهان.

– پيرگوشي، 17/5/1381، روزنامه كيهان.

– آسيبهاي وارده در اثر اصوات بلند، 7/5/1381، روزنامه كيهان.

– كمشنوايي ناشي از اصوات بلند، 3/5/1381، روزنامه كيهان.

– كمشنواييهاي مادرزادي، 27/4/1381، روزنامه كيهان.

– صداي برخي از اسباب بازيها به شنوايي كودك لطمه ميزند، 16/10/1381، روزنامه كيهان.

– شنوايي كودك شما، 12/5/1382، روزنامه همشهري.

– سكوت هميشه دلخواه نيست، 17/5/1382، روزنامه همشهري.

– ناشنوايي در نوزادان، 17/5/1382، روزنامه همشهري.

– ميزان شيوع ناشنوايي، 18/5/1382، روزنامه همشهري.

– اختلال ناشنوايي– نابينايي، 5/3/1383، روزنامه جام جم.

– شنيدن موسيقي بلند سبب كمشنوايي ميشود. نشريه توان (نشريه داخلي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي). آبان 1382.

– واكمن وكمشنوايي: نشريه توان (نشريه داخلي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي). اسفند 1382.

– اسباب بازيهاي خطر آفرين: نشريه به كودكان بياموزيم، زمستان 1382.

– كمشنوايي در كودكان و نوزادان. نشريه به كودكان بياموزيم، بهار 1383.

و بيش از 20 بروشور آموزشي براي شنوايي شناسان شاغل در سازمان بهزيستي كشور.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفت + 2 =