مقالات2014(1393)

مقالات2014(1393) دکترگیتا موللی

 

 

 

محمود منصوری بیدخوانی، گیتا مولّلی ، کامبیز کامکاری(1393) ،مقایسه هوش کودکان کم شنوا با سطح هنجار جامعه با نسخه نوین هوش آزمای تهران-استنفوردبینه،  دو فصلنامه شنوایی ،گفتار و زبان، دوره دوم، شماره اول، ص46-39.

گیتا مولّلی ، فاطمه نیکخو(1393) ،کاربرد روش تفکیکی رفتارهای دیگر برای درمان اختلال پرخاشگری یک دانش آموز کم شنوا،  دو فصلنامه شنوایی ،گفتار و زبان، دوره دوم، شماره اول، ص59-55.

– محمد رستمی ، سید جلال یونسی، گیتا مولّلی ، داریوش فرهود ، اکبر بیگلریان (1393)،بررسی اثر توانبخشی روانی مبتنی بر آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر افزایش شادکامی نوجوانان کم شنوا،  شنوایی شناسی- دوره 23، شماره 3، ص39-45.

گیتا مولّلی ، مریم شکوری،مرضیه عارفی،محمد طاهری(1393) ،آیا گفتارنشانه دار می تواند مهارت آگاهی هجایی کودکان کم توان ذهنی را افزایش دهد؟،  دو فصلنامه شنوایی ،گفتار و زبان، دوره دوم، شماره اول، ص54-47.

 

گیتا مولّلی ، معصومه ایمانی (1393) ،رشد هیجانی در کودکان کم شنوا:بیانات چهره ای،بازشناسی هیجانی،قواعد تظاهر،هیجانات آمیخته و نظریه ذهن خوانی،  شنوایی  شناسی، دوره 23، شماره 6، ص16-1.

 

سیدزهرا سید نوری ، عباسعلی حسین خانزاده،سیدموسی کافی ،گیتا مولّلی ، رقیه کریمی(1393) تاثیر آموزش مهارتهای اجتماعی برحرمت خود و خودپنداشت دانش آموزان نارساخوان،  مجله مطالعات ناتوانی، دوره 4، شماره 9، ص52-44.

 

کمال پرهون ، مظاهر بداغی ،گیتا مولّلی ، سعید حسن زاده، کورش امرایی(1393) نیازسنجی آموزشی معلمان عادی و رابط کودکان با آسیب شنوایی در مدارس فراگیر،  مجله مطالعات ناتوانی، دوره 4، شماره 8، ص11-1.

 

 

-گیتا مولّلی ، فاطمه ترابی ، الهام توکلی(1393) ،مروری بر مطالعات پیرامون مشکلات رفتاری افراد کم شنوا،  شنوایی شناسی- دوره 23، شماره.5، ص26-14.

 

– محمد رستمی، سید جلال یونسی، گیتا موللی،  داریوش فرهود، اکبر بیگلریان (1393)بررسی اثر توانبخشی مبتنی برآموزش مهارتهای مثبت اندیشی بر افزایش شادکامی نوجوانان کم شنوا،شنوایی شناسی، دوره 23،شماره 3،ص45-39.

 

 

– محبوبه خیری، گیتا موللی  (1393)بررسی اثر بخشی  استفاده از نرم افزار گفتارنشانه دار برمهارت بیان اسامی درکودکان کم شنوا،آسیب  شناسی گفتار وزبان، دوره 1،شماره 3،ص50-41.

 

– Movallali G.,  Amiri M. ,  Motavallipor A. ,  Salehy Z.(2014)  The Effects of Behavioral Parent Training to Mothers of Children with ADHD in Reducing Parental Stress and Behavior Problems among their Children. IJIRS (International Journal of Innovative Research and Studies), Vol 3,Issue6,pp 98-115.

 

-Movallali G., Sajedi F. (2014) Developing A Bilingual “Persian Cued Speech” Website for Parents and Professionals of Children with Hearing Impairment.. Iranian J Publ Health, Vol. 43, No.3, Mar 2014, PP 367-371.

 

 

Rostami M., Younesi J., Salehy Z. , Movallali G.(2014 ) Mental Rehabilitation based on Positive Thinking Skills Training on Increasing Happiness Hearing-Impaired Adolescents.. JIARM (Journal of International Academic Research for Multidisciplinary),Vol 2,Issue 5,p 389- 396.   http://www.jiarm.com

 

Aslani L. , Azkhosh M., Movallali G., Younesi  S.J., Salehy Z.  (2014) The Effectiveness of Resiliency Training Program on the Components of Quality of Life in Mothers with Hearing-Impaired Children IOSR (International Organization of Scientific Research),Vol 4 ,Issue 3,Ver.III,p 62-66.   http://www.iosrjournals.org/iosr-jrme/pages/v4-i3.v.3.html

 

 

Parhoon K. , Movallali G., Hassanzadeh  S., Moravej M.(2014) Attitude of  Regular and Itinerant Teachers towards the Inclusion of Hearing Impairment Children,IRJ (Iranian Rehabilitation Journal ,Vol 12,No 22,p 22-28.

 

Parhoon K. , Hassanzadeh  S., Parhoon H., Movallali G.(2014) Educational Needs Assessment of students with Hearing Impairment in Inclusive Schools, International  Journal of Academic Research in Progressive Education and Development, Vol 3,No 2,p 35-44.

 

-Tayyebi Ramin Z,Dadkhah A,Bahmani B, Movallali G. (2014) Effectiveness of group Logo Therapy on increasing the Quality of the Mothers’ life of Hearing Impaired Children, Applied Psychology,Vol 6,p 18-26.

 

Rostami M., Bahmani B., Bakhtyari V., Movallali G. (2014 ) Depression and Deaf Adolescents, IRJ (Iranian Rehabilitation Journal),Vol 12,No 19,p 43-53.

 

Rostami M Movallali G., Younesi J., Abbasi S. (2014) Mental rehabilitation based on positive thinking skills training on increasing happiness of boy hearing impaired adolescents. Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences,Vol 4,Issue 2,p 290-294. Online International Journal Available at http://www.cibtech.org/jls.htm.

 

– Parhoon K., Parhoon H., Movallali G.(2014).Effectiveness of Training Sensory Stimulation on Gross Motor Skills of 5-7 Years Old Children with Down syndrome.  International Journal of Academic Research in Psychology, Vol. 1, No. 1,p 18- 27.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14 − یک =