مقالات2015(1394)

 مقالات2015(1394)  دکترگیتا موللی:

 

N Adibsereshki, AM Vernosfaderani, G Movallali  ( 2015)The Effectiveness of Life Skills Training on Enhancing the Social Skills of Children With Hearing Impairments in Inclusive Schools, Childhood Education,

Demehri F , Movallali G  , Ahmadi V.(2015) A Study of Relationship between Early Maladaptive Schemas Self-Concept and Behavioral Problems among Deaf Adolescences and Adolescences with Visual Impairment in YAZD City, Scientific Journal of Ilam University of Medical Sciences

– Movallali G, Parhoon K , sharifi  A, Mahvash A , Mohamadnezhad E (2015) Educational Needs Assessment of Student with Hearing loss from their parents’ the point of view, International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development, Vol. 4, No. 4.

 

– Parhoon K , Movallali G,  Hassanzade S, Mohamadnezhad E (2015) Survey the Knowledge and performance Regular and itinerant teachers of Students with hearing impairment and Prioritize Educational Needs Assessment

 

-گیتا مولّلی ، محسن امیری(1394) ،تاثیر آموزش والدین رفتاری به مادران کودکان با اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی بر کاهش رفتارهای ناسازگارانه و پرخاشگری فرزندانشان،  فصلنامه علمی –پژوهشی کودکان استثنایی، شماره13، ص44-26.

گیتا مولّلی، حجت پیرزادی(1394) ،تاب آوری و کم شنوایی،  فصلنامه طب توانبخشی، سال 4شماره2، ص158-144.

گیتا مولّلی ،سیده سمیه جلیل آیکنار،محمد عاشوری(1394) ،بررسی اثربخشی بازی درمانی گروهی بر مهارتهای اجتماعی کودکان پیش دبستانی آسیب دیده شنوایی،  فصلنامه توانبخشی، شماره66، ص85-76.

شکوفه میرزاآقابیک،گیتا مولّلی ،محمد طاهری، سلیمه جعفری(1394) ،بررسی اثربخشی گفتارنشانه دار بر مهارتهای زبانی حفظ موضوع،اطلاعات اصلی و توالی وقایع داستان در دانش آموزان کم شنوای پیش زبانی با عمل کاشت حلزون دیرهنگام ،  فصلنامه توانبخشی، شماره66، ص17-10.

N AdibsereshkiM Shaydaei, G Movallali,(2015)The effectiveness of emotional intelligence training on the adaptive behaviors of students with intellectual disability, International Journal of Developmental Disabilities Vol 0, No 0

 • – Movallali G., Rostami M. ,Jafarian-Dehkordi F.,Alkasir E., Veisi N.(2015)Impulsivity and Adjustment in Students with Mathematics Learning Disability: The Benefits of Emotional Self-Regulation Strategies , ,IOSR Journal of Humanities and Social Science(IOSR-JHSS),Vol 20 ,Issue 7,VerI, PP 46-53.

 • – Movallali G., Amiri M.,Yousefi-Afrashteh M.,Morovatti Z.(2015)Parental Stress and Mental Health in Mothers of Children with Hearing Impairment:The Effectiveness of a Behavioral Training Program , ,IOSR Journal of Humanities and Social Science(IOSR-JHSS),Vol 20 ,Issue 7,VerV, PP 89-95.

 • – Sharifi M., Younesi SJ.,Movallali G.,Mohammad-Aminzadeh D.,Rostami M. (2015)Needs and Problems of Students with Physical-Motor Disabilities in Transportation,Communication,Bullying and Leisure-Time,Asian Journal of Education and e-Learning,Vol 3 ,Issue 4, PP 297-305.

 • – Movallali G.,Kheiri M..(2015)Evaluation of the Effectiveness of Persian Cued Speech Software on Speech Skills of Preschool Children with Hearing Impairment, Journal International Academic Research for Multidisciplinary,Vol 3 ,Issue 6, PP 113-128.

 • – Movallali G.,Poorseyed S.(2015)Attachment Styles and Perceived Parenting Styles:A Comparison of Hearing Impaired Adolescents and Normal Adolescents , Journal of Social Sciences and Humanity Studies,Vol 1 ,Issue 3, PP 7-12.

 • – Movallali G.,Ashori M.,Jalil-Abkenar S., Salehy Z.(2015)Effect of Life Skills Training on Social Skills of Hearing Impaired Students ,IOSR Journal of Research and Methods in Education (IOSR-JRME),Vol 4 ,Issue 5,,Ver II, PP 28-34.

 

 • – Movallali G.,Amiri M.,Yousefi-Afrashteh M., Morovati Z.(2015)Parental Stress and Mental Health in Mothers of Children with Hearing Impairment: The Effectiveness of a Behavioral Training Program,IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS),Vol 20 ,Issue 7, PP 89-95.

 • – Movallali G.,Shakouri M., Taheri M., Arefi M.,Salehy Z.(2015) Persian Cued Speech:The Effect on Phonological Combination and Segmentation Skills of Children with Intellectual Disability,European Scientific Journal,Vol 11 ,No 8, PP 190-200.
 • – Movallali G.,Dousti M., Abedi-Shapourabadi S.(2015) The effectiveness of Positive Parenting Program(Triple P) on Mental Health ofParents of Hearing Impaired Children,J Appl Environ Biol Sci,Vol 5 ,Issue 5S, PP 286-290.

 

 • – Karkhaneh M., Movallali G.,Ali-Mohammadi M.,Salehy Z..(2015) Effectiveness of Encouragment Training in Alleviating Depression among Mothers of Children with Hearing Impaiment ,Asian Journal of Social Sciences and Management Studies,Vol 2 ,No 2, PP 53-57.

 

 • -Mirza-aghabeyk SH. ,Movallali G.,Taheri M., Esteki M.(2015) The effect of Cued Speech on story retelling in late implanted prelingual hearing impaired students,Aud Vest Res,Vol 24 ,Issue 1,p25-30.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ده + نوزده =