آرشيو براي ژانویه 2016

دعوت به همکاری داوطلبانه علمی/بالینی

مرکز فرانک  همکاران

شنوایی شناس/آسیب شناس گفتار وزبان

برای  بخش های توانبخشی مرکز فرانک  و/ یا شرکت دانش بنیان فرانک میرزاحسابی ( پس از یک دوره آموزش تخصصی ) می پذیرد.

لطفا رزومه خودرا به faranakclinic93@gmail.com ارسال فرمایید.

         88505615 و 09383758437

دست  به دست هم دهیم تا دنیای بهتری برای کودکان کم شنوایمان بسازیم

بيشتر